Hledat
Jazyk Čeština
Země
Země

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.AZCHAT.COM

 

Vamacom s.r.o., se sídlem Školská 691/24, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 25025201, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207710

I.

Úvodní ustanovení

1.1.       Provozovatel je oprávněným vlastníkem internetových stránek www.azchat.com. Provozovatel (případně jeho obchodní partneři) je v souladu s Autorským zákonem  oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám www.azchat.com a k veškerému jeho obsahu, který Provozovatel na internetové stránky www.azchat.com umístil. Obsah těchto stránek umístěný Provozovatelem nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.

1.2.       Doména a slovní i grafické spojení www.azchat.com je chráněno vlastnickým a autorským právem ve prospěch Provozovatele. Všechna práva ve vztahu k výše uvedenému jsou výslovně vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, všechny ostatní ochranné známky uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Uživatel není oprávněn užívat ochranné známky ani jiné předměty chráněné duševním vlastnictvím bez předchozího výslovného souhlasu Provozovatele nebo jiné oprávněné osoby.

1.3.       Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetové stránky www.azchat.com jsou chráněny autorským právem, jehož vykonavatelem, příp. oprávněným uživatelem je Provozovatel. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti internetových stránek www.azchat.com. Uživatel není oprávněn provádět jakékoliv modifikace, vytvářet odvozeniny, dekompilovat ani extrahovat zdrojové kódy.

1.4.       Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní internetových stránek  www.azchat.com používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetových stránek  www.azchat.com a jejich činnost.

1.5.       Podmínky upravují vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem vznikající při registraci a používání internetových stránek www.azchat.com. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.6.       Návštěvou internetových stránek www.azchat.com potvrzujete, že jste si vědomi Podmínek, bezvýhradně s nimi souhlasíte a zavazujete se podle Podmínek postupovat a dodržovat je. Podmínky používání internetových stránek  www.azchat.com se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají internetové stránky www.azchat.com a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na těchto internetových stránkách. Jakékoliv změny podmínek navržené Uživatelem nebudou Provozovatelem akceptovány.

 

II.

Definice

2.1.       "Aplikace" jsou zejména programy, které jde na www.azchat.com přidávat a používat.

2.2.       "Bazar" je služba internetových stránek  www.azchat.com, v níž Prodávající mohou umísťovat Nabídky.

2.3.       "Autorský zákon" je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

2.4.       "Komunikační služby" jsou diskuze, uživatelské komentáře, nahrané soubory, hodnocení, novinky, maillisty, kalendáře, zprávy ve fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech navržených Provozovatelem, včetně Seznamky.

2.5.       "Kupující" je Uživatel, který má zájem odpovědět na Nabídku Prodávajícího, a uzavřít s ním kupní smlouvu o koupi nabízeného Zboží.

2.6.       "Nabídka" je nabídka Zboží ke koupi umístěná Prodávajícím v Bazaru.

2.7.       "Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.8.       "Obsah" jsou zejména jakékoliv komentáře či připomínky, jakékoliv odkazy na jiné webové stránky, datové soubory, apod. vložené na internetové stránky  www.azchat.com Uživatelem.

2.9.       "Osobní údaj(e)" je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. jakákoli informace, na základě které je možné subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat, tj. údaje, které Uživatel poskytne Provozovateli v rámci registrace (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, bydliště) a dále veškeré informace, které se Uživatel rozhodne prostřednictvím svého uživatelského účtu či Komunikačních služeb sdílet, včetně fotografií, IP adresy, GPS polohy.

2.10.   "Plug-in" jsou tlačítka zásuvných modulů.

2.11.   "Podmínky" jsou tyto obchodní podmínky, které tvoří veškerá níže i výše uvedená ustanovení a které upravují práva a povinnosti vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s registrací prostřednictvím webového rozhraní dostupného na internetové adrese www.azchat.com a používáním internetových stránek www.azchat.com.

2.12.   "Prodávající" je Uživatel, který prostřednictvím internetových stránek  www.azchat.com aktivně nabízí zboží k prodeji ostatním Uživatelům.

2.13.   "Provozovatel" je obchodní společnost Vamacom s.r.o., se sídlem Školská 691/24, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 25025201, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207710.

2.14.   "Reklama" je propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, apod. umístěná na Provozovatelem na internetových stránkách www.azchat.com.

2.15.   "Seznamka" je služba internetových stránek  www.azchat.com, v níž může Uživatel vkládat inzeráty za účelem seznámení se s jinými Uživateli.

2.16.   "Soubory Cookie" jsou malé datové soubory, které se ukládají v počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení a slouží k zjednodušení nebo zrychlení používání internetových stránek, aktivaci funkcí a ukládání informací o uživatelích (včetně ukládání na zařízení uživatelů a v mezipaměti prohlížeče) a používání služeb internetových stránek Uživateli, lepšího zacílení Reklamy na zájmy jednotlivých Uživatelů, apod.

2.17.   "Uživatel" je fyzická či právnická osoba, případně jiný subjekt existující dle platných právních předpisů České republiky, který se v souladu s těmito Podmínkami zaregistroval na internetových stránkách www.azchat.com.

2.18.   "Zboží" je hmotná, penězi ocenitelná věc nebo služba, nabízená Prodávajícím na internetových stránkách www.azchat.com, pokud není v rozporu s těmito Podmínkami nebo s právními předpisy.

 

III.

Základní pravidla používání stránek www.azchat.com

3.1.       Služby Provozovatele je oprávněna využívat každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se zaregistruje na internetových stránkách Provozovatele www.azchat.com, a to vyplněním a odesláním registračního formuláře a vytvoří si tak vlastní uživatelský účet.

3.2.       Při registraci je Uživatel povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo požadovat změnu uživatelského jména, bude-li zvolené uživatelské jméno poškozovat práva Provozovatele, jiného Uživatele nebo jakékoliv jiné třetí osoby. Každý Uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.4.       Uživatel souhlasí s tím, že používání internetových stránek www.azchat.com je na jeho vlastní odpovědnost. Uživatel je plně odpovědný za škodu vzniklou Provozovateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Uživatele stanovené v těchto Podmínkách a v důsledku jednání, které je v rozporu s právními předpisy.

3.5.       Uživatel není oprávněn vyvolat dojem, že Uživatelem jakékoliv služby poskytované internetovými stránkami www.azchat.com  je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet uživatelské účty, které jsou v rozporu s právními předpisy, morálními a etickými zásadami či jinak porušují dobré mravy.

3.6.       Uživatel odpovídá za škodu, kterou způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto Uživateli i jiným osobám. Provozovatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost.

3.7.       Uživatel odpovídá za nástroje sloužící k internetovému přístupu – telefon, osobní počítač a další. Uživatel nese veškeré náklady spojené s přístupem k internetovým stránkám www.azchat.com. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv poškození nástrojů Uživatele během používání služeb internetových stránek www.azchat.com.

3.8.       Provozovatel ani žádná s ním spolupracující třetí osoba nezaručuje, že bude požívání internetových stránek www.azchat.com vždy možné a bez závad; ani neposkytuje záruku za výsledky, které mohou vyvstat z používání této služby, nebo přesnost, spolehlivost nebo obsah informací, služeb či produktů poskytovaných prostřednictvím internetových stránek www.azchat.com.

3.9.       Provozovatel je bez udání důvodu a dle vlastního uvážení oprávněn zablokovat nebo zrušit kdykoliv uživatelský účet, a to na základě podezření ze zneužití služeb internetových stránek www.azchat.com nebo porušení Podmínek Uživatelem.

3.10.   Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny Podmínek zveřejněním jejich upravené verze na internetových stránkách www.azchat.com, přičemž platnost nového znění Podmínek nastává okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.azchat.com, a to i když se o provedené změně Uživatel nedozvěděl. Uživatelé jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn Podmínek. Bude-li Uživatel internetové stránky www.azchat.com používat i po provedení změn Podmínek, má se za to že Uživatel změnu Podmínek bezvýhradně akceptoval a je povinen se jimi řídit. Uživatel není oprávněn Podmínky jakkoliv měnit a Provozovatel tímto veškeré takové návrhy na změny odmítá.

3.11.   Stáhne-li si Uživatel jakýkoliv software poskytovaný Provozovatelem na internetových stránkách www.azchat.com, je srozuměn a souhlasí s tím, že tento software může stahovat upgrady, aktualizace a další funkce za účelem zlepšení, zdokonalení a dalšího vývoje softwaru.

3.12.   Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled internetových stránek www.azchat.com, včetně, ale ne pouze, obsahu, dostupnosti a nástrojů nutných k používání služeb. Provozovatel je dále oprávněn změnit či zrušit jakoukoliv informaci, kategorii informací, jakoukoliv platební metodu, rychlost poskytování služby nebo frekvenci informací poskytovaných Uživateli.

3.13.   Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb internetových stránek www.azchat.com nebo jejich nefunkčností, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetových stránkách www.azchat.com. Výše uvedené zahrnuje zejména škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Uživatele, neoprávněný přístup k přenosům a datům Uživatele a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na internetových stránkách www.azchat.com jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí Provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel se také výslovně zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetových stránkách www.azchat.com je nezávadný, že přístup na internetové stránky www.azchat.com bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Provozovatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na internetové stránky www.azchat.com nebo k jejich části.

3.14.   Přístup a používání internetových stránek www.azchat.com, včetně všech jimi poskytovaných služeb a Aplikací je bezplatný. Provozovatel je však oprávněn změnou těchto Podmínek určitou službu či Aplikaci zpoplatnit. Tuto skutečnost je však povinen Uživateli sdělit nejméně 1 měsíc předem a umožnit Uživateli, aby poskytování této placené služby či Aplikace odmítl. V takovém případě si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit či omezit Uživateli přístup k placené službě či Aplikaci.

3.15.   Provozovatel je oprávněn, avšak ne povinen, neustále monitorovat obsah internetových stránek www.azchat.com, včetně Komunikačních služeb, které mohou být součástí internetových stránek, k zajištění chodu internetových stránek dle těchto Podmínek a všech pravidel ustanovených na www.azchat.com, stejně jako zajištění práv, regulací nebo autorizovaného zásahu orgánů veřejné moci. Bez předchozího upozornění si Provozovatel vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv materiál, o kterém se Provozovatel domnívá, že porušuje tyto Podmínky, poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo je jinak závadný.

3.16.   Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách www.azchat.com z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů na něž internetové stránky odkazují, nejsou pod kontrolou Provozovatele, Provozovatel s těmito subjekty není nijak propojen, a Provozovatel tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za Reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.azchat.com.

3.17.   Informace, software, produkty a služby zahrnuté v nebo dostupné prostřednictvím internetových stránek www.azchat.com mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby, které jsou průběžně Provozovatelem nebo jím pověřenými osobami opravovány.

3.18.   Informace získané prostřednictvím internetových stránek www.azchat.com by neměly být brány jako spolehlivé pro osobní, medicínská, zákonná nebo finanční rozhodnutí Uživatele a měly by být konzultovány s příslušnými kvalifikovanými odborníky, kteří mohou poskytnout poradenství odpovídající konkrétní situaci Uživatele.

3.19.   Provozovatel nečiní žádný závazek ohledně přiměřenosti, spolehlivosti, dostupnosti, včasnosti či přesnosti informací, softwaru, produktů, služeb a grafiky obsažené na internetových stránkách www.azchat.com za jakýmkoliv účelem. V maximální míře dovolené příslušnými právními předpisy všechny takovéto informace, software, produkty, služby a grafika jsou podávány "tak jak jsou" bez záruky nebo předpokladu jakéhokoliv druhu. Provozovatel tímto vylučuje veškeré záruky a předpoklady týkající se těchto informací, softwaru, produktů, služeb a grafiky včetně všech vyplývajících záruk nebo předpokladů vhodnosti pro určitý účel a souladu s právními předpisy.

3.20.   Provozovatel dále neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či třetí osoby, vyplývají-li takové povinnosti z právního vztahu, který Uživatel a jiní Uživatelé, případně třetí osoby, uzavřely v souvislosti nebo na základě služeb poskytovaných na nebo prostřednictvím internetových stránek www.azchat.com.

 

IV.

Využívání Komunikačních služeb, Aplikací a uživatelského účtu, duševní vlastnictví

4.1.       Akceptací těchto Podmínek vyjadřuje Uživatel svůj bezvýhradný souhlas s tím, že Komunikační služby a Aplikace akceptují a transferují jen materiál, který je pro danou Komunikační službu či Aplikaci určen.

4.2.       Při využívání  Komunikačních služeb, Aplikací a uživatelského účtu není Uživatel oprávněn:

 • vůči jakékoliv osobě publikovat pomluvy, nadávky, jakoukoliv osobu sexuálně obtěžovat, vyhrožovat jí nebo jinak porušovat závazné právní předpisy (jako například právo na soukromí a ochranu osobnosti, apod.);
 • publikovat, zasílat, nahrávat, distribuovat nebo rozšiřovat jakýkoliv nevhodný, neuctivý, pomlouvačný, nezákonný, obscénní nebo jinak neslušný Obsah;
 • nahrávat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný příslušnými právními předpisy upravující práva duševního vlastnictví (nebo předpisy na ochranu soukromí a osobnosti). Toto ustanovení se neuplatní pro případy, kdy Uživatel k tomuto získal souhlas od oprávněné osoby, případě je sám oprávněnou osobou.
 • nahrávat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoliv software, který může zhoršit činnost cizích počítačů;
 • propagovat, nabízet k nákupu nebo prodeji zboží nebo služby za jakýmkoliv podnikatelským účelem, pokud příslušná Komunikační služba takové zprávy výslovně nepovoluje;
 • zveřejňovat neautorizovaná obchodní sdělení jako například spam;
 • propagovat nezákonné podnikatelské či nepodnikatelské aktivity a multi-level marketing na pyramidovém principu;
 • propagovat, nabízet k nákupu nebo prodeji zboží nebo služby, které jsou určené pouze osobám starším 18 let (např. alkohol, tabákové výrobky, sexuální služby, apod.);
 • propagovat bez předchozího výslovného souhlasu Provozovatele vlastní webové stránky a blogy či  webové stránky a blogy třetích osob, uvádět na ně odkazy, či se jinak snažit o jejich zviditelnění a propagaci;
 • provozovat loterie, jiné sázkové hry a jakékoliv soutěže v rozporu s příslušnými právními předpisy a bez předchozího výslovného souhlasu Provozovatele;
 • stahovat Obsah, o kterém Uživatel ví, nebo s ohledem na okolnosti by měl vědět, že jeho umístěním na internetové stránky byla porušena práva třetích osob;
 • falšovat nebo odstraňovat jakékoliv informace o právech Provozovatele a/nebo třetích osob obsažených v jakýchkoliv nahraných souborech;
 • poskytovat o sobě falešné informace, vytvářet více než jeden osobní účet, zakládat uživatelský účet pro jiného, přenášet svůj osobní účet na jiného a zakládat znovu osobní uživatelský účet po jeho zrušení Provozovatelem, ledaže k tomu Provozovatel udělí předchozí souhlas;
 • zakazovat nebo jinak ostatní Uživatele omezovat v používání Komunikačních služeb;
 • porušovat jakékoliv pokyny či podmínky použití spojené s některou s Komunikačních služeb;
 • sám či pomocí automatických nástrojů získávat a shromažďovat informace o ostatních Uživatelích, jako například e-mailové adresy, bez jejich souhlasu;
 • zjišťovat či jinak získávat přihlašovací údaje ostatních Uživatelů;
 • zveřejňovat Osobní údaje, fotografie, přihlašovací údaje a hesla, korespondenci, citace e-mailů a přepisy telefonních hovorů jiných Uživatelů či třetích osob bez jejich předchozího výslovného souhlasu;
 • vydávat se za jiného Uživatele či třetí osobu;
 • porušovat jakékoliv závazné právní předpisy.

4.3.       Zjistí-li Provozovatel, že Uživatel při používání Komunikačních služeb, Aplikací nebo uživatelského účtu porušuje tyto Podmínky, je oprávněn zamezit Uživateli je používat, a to bez předchozího upozornění a bez udání důvodu.

4.4.       Uživatel je při využívání Komunikačních služeb, Aplikací nebo uživatelského účtu povinen, zejména při sdělování informací o své osobě, dbát na ochranu svého soukromí a svých osobních údajů. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za škodu vzniklou Uživateli v souvislosti se sdělením takových informací samotným Uživatelem. Uživatel akceptací těchto Podmínek bere na vědomí, že moderátoři a hostitelé Komunikačních služeb nejsou autorizovanými mluvčími Provozovatele, a proto jejich názory nemusí reflektovat názory a stanoviska Provozovatele.

4.5.       Provozovatel umožňuje Uživateli vkládat na internetové stránky www.azchat.com Obsah. Obsah nahraný Uživatelem na internetové stránky www.azchat.com je veřejně přístupný všem ostatním Uživatelů a jiným návštěvníkům internetových stránek www.azchat.com. Uživatel nesmí na internetové stránky www.azchat.com nahrávat Obsah, který je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo který poškozuje práva a oprávněné zájmy třetích osob. Nahráním Obsahu na internetové stránky www.azchat.com poskytuje Uživatel Provozovateli bez nároku na odměnu oprávnění na celou dobu trvání majetkových práv k obsahově a místně neomezenému užití nahraného Obsahu, a to samostatně nebo ve spojení s jinými autorskými díly, k jeho zařazení do nového díla nebo díla souborného a souhlas k provedení úprav a změn nahraného Obsahu včetně svolení k dalšímu užití takto nově vytvořených děl. Tato oprávnění je Provozovatel oprávněn částečně nebo v celém rozsahu poskytnout nebo postoupit třetí osobě. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv příspěvek Uživatele zejména z důvodu porušení jakékoliv Uživatelovy povinnosti podle tohoto odstavce.

4.6.       Komunikace na internetových stránkách www.azchat.com či jiných Komunikačních službách, která se týká použití internetových stránek www.azchat.com, se považuje za udělení práva Provozovatele k bezplatné, trvalé, neodvolatelné, ne-exkluzivní licenci k použití, reprodukci, modifikaci, úpravám, překladu, distribuci, produkci a zobrazení komunikace samotné nebo jako část další práce v jakékoliv formě, médii, nebo technologii i neznámé či nevyvinuté a poskytnutí licencí a sublicencí komukoliv.

4.7.       Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odstraněním Obsahu z internetových stránek www.azchat.com nemusí dojít k jeho úplnému odstranění, neboť Obsah může stále po určitou dobu existovat v záložních kopiích.

 

 

 

V.

Seznamka

5.1.       Na aktivity Uživatele v rámci Seznamky se přiměřeně použijí pravidla těchto Podmínek pro Využívání Komunikačních služeb, Aplikací a uživatelského účtu a duševní vlastnictví.

5.2.       Obsah služby Seznamka je tvořen pouze příspěvky a obsahem Uživatelů internetových stránek www.azchat.com. Uživatel není oprávněn službu Seznamka používat k podnikatelským účelům.

5.3.       Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení Uživatele pozměňovat, upravovat či mazat údaje obsažené v jednotlivých inzerátech a profilech služby Seznamka, porušují-li tyto údaje tyto Podmínky.

5.4.       Provozovatel Uživateli doporučuje při užívání služby Seznamka dodržovat následující bezpečnostní pravidla:

 • mít na paměti, že inzeráty ostatních Uživatelů nemusí být pravdivé,
 • mít na paměti, že službu Seznamka používá na své vlastní nebezpečí,
 • pokusit se zjistit o jiném Uživateli či třetí osobě co nejvíce informací,
 • nikdy se nescházet na opuštěném místě a nebo v místě bydliště neznámého člověka,
 • sdělit příbuzným či jiné blízké osobě údaje o místu setkání, přičemž toto místo později bez vědomí těchto osob neměnit,
 • určit první místo setkání na veřejném místě a omezit jej časově.

 

VI.

Reklama

6.1.       Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci služeb internetových stránek www.azchat.com mohou být zobrazovány Reklamy třetích osob.

6.2.       Rozsah Reklamy a způsob jejího zobrazení na internetových stránkách www.azchat.com určuje Provozovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

6.3.       Reklama představuje obsah třetích osob, a Provozovatel proto za něj žádným způsobem nedopovídá. Provozovatel dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli Reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem Reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

VII.

Bazar

7.1.       Na aktivity Uživatele v rámci Bazaru se přiměřeně použijí pravidla těchto Podmínek pro Využívání Komunikačních služeb, Aplikací a uživatelského účtu a duševní vlastnictví s výjimkou těch ustanovení, které provozu této služby odporují z logiky věci.

7.2.       Prodávajícím mohou být fyzické osoby nepodnikající, které ve službě Bazar umísťují Nabídky, přičemž tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti, a fyzické či právnické osoby podnikající, které ve službě Bazar umísťují Nabídky a nabízejí Zboží v rámci své podnikatelské činnosti a jsou držiteli příslušného oprávnění dle příslušných právních předpisů.

7.3.       Prodej Zboží na internetových stránkách www.azchat.com je určen především pro nepodnikající Uživatele, kteří zde mohou prodávat a nakupovat své movité věci.

7.4.       Provozovatel neodpovídá za splnění informačních povinností ve smyslu § 1810 a násl. Občanského zákoníku ze strany Prodávajících, kteří jsou podnikateli, vůči Kupujícím, kteří jsou spotřebiteli. Informace, které je Prodávající povinen sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy distančním způsobem, a které nejsou obsaženy v Nabídce, je Prodávající povinen sdělit Kupujícímu jiným způsobem mimo internetové stránky www.azchat.com. Prodávající, který je podnikatelem, je dále povinen Kupujícího poučit v rozsahu a způsobem stanoveným Občanským zákoníkem.

7.5.       Prodávající není při prodeji Zboží oprávněn:

 • uveřejňovat fotografie bez bez udání konkrétního Zboží, jeho ceny a dostatečného popisu, včetně popisu jeho stavu;
 • používat kdekoliv v Nabídce odkazy, včetně automatických, na vlastní webové stránky či stránky třetích osob;
 • porušovat jakákoliv práva třetí osob, včetně práva k duševnímu vlastnictví; tato povinnost se vztahuje i na fotografie a obrázky použité v Nabídce;
 • vkládat Nabídky porušující právní předpisy či dobré mravy;
 • prodávat Zboží, které odporuje právním předpisům;
 • prodávat Zboží, jehož prodej je právními předpisy zakázán (např. drogy a jiné omamné látky, lidské orgány, );
 • prodávat Zboží, které je určeno osobám starším 18 let (např. alkohol, tabákové výrobky, erotické pomůcky);
 • prodávat Zboží, k jehož prodeji a případně vlastnictví či používání je zapotřebí speciálního povolení (např. zbraně, střelivo, léky a léčivé přípravky);
 • prodávat Zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, nebo jehož prostřednictvím lze přímo naplnit skutkovou podstatu některého jiného trestného činu, například obsahující dětskou pornografii nebo na ni jakýmkoli způsobem odkazující;
 • nabízet či prodávat cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, úvěry, půjčky, a jiné finanční deriváty;
 • používat k označení Zboží ochranné známky, loga a jinak chráněná označení, je-li to v rozporu s právy třetích osob a nejedná-li se o originální Zboží chráněné těmito ochrannými známkami, logy a jinak chráněnými označeními;
 • zařazovat Zboží do neodpovídající kategorie, případně uvádět nesprávné či zavádějící údaje týkající se informace pro koho je Zboží určeno;
 • uvádět nesprávné či zavádějící údaje týkající se popisu a vlastností Zboží;
 • uvádět cenu Zboží neurčitým způsobem (např. způsobem, z něhož není patrno jaká je nabízená cena Zboží včetně DPH, případně jiných daní);
 • propagovat prodej jiného zboží či služeb nesouvisejícím s prodejem konkrétního Zboží (např. reklama a jiné formy propagace);
 • vkládat totožné nebo velmi podobné Nabídky v jeden den.

7.6.       Uživatel bere na vědomí, že internetový obchod obsahuje rizika, která spočívají v povaze používaného média. Je si vědom problematické identifikace ostatních Uživatelů na internetu a nemožnosti ověření pravdivosti vkládaných identifikačních informací ze strany Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za správnost identifikačních údajů Uživatele, včetně Prodávajícího, který je podnikatelem.

7.7.       Provozovatel není smluvní stranou jednotlivých kupních smluv, uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím, ani se uzavírání těchto kupních smluv žádným způsobem neúčastní. Provozovatel neodpovídá za neplnění povinností Prodávajícího z kupní smlouvy. Veškerá práva z vadného plnění je Kupující povinen uplatnit přímo u Prodávajícího.

7.8.       Provozovatel je bez předchozího upozornění Uživatele oprávněn odstranit jakoukoliv Nabídku, která je v rozporu s Podmínkami, právními předpisy či která jiným způsobem porušuje práva Provozovatele, ostatních Uživatelů a třetích osob.

 

VIII.

Ochrana soukromí

8.1.       V souvislosti s registrací nebo užíváním stránek může být Uživatel vyzván k poskytnutí Osobních údajů, jako je např. jméno, příjmení, adresa, e-mail nebo k poskytnutí prvků osobní povahy, jako je například fotografie Uživatele. Užíváním internetových stránek www.azchat.com a poskytnutím Osobních údajů Uživatel vyjadřuje souhlas s jejich zpracováním a použitím v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

8.2.       Odesláním registračního formuláře uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, Provozovateli jako správci Osobních údajů souhlas se zpracováním Osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených níže.

8.3.       Provozovatel zpracovává Osobní údaje po celou dobu platnosti uživatelského účtu Uživatele a dále po dobu 5 let od jeho zániku za účelem realizace služeb Provozovatele, vedení uživatelského účtu, zařazení do databáze, dalšího zpracování dat ukládáním na nosiče informací, využití pro marketingové potřeby Provozovatele a za účelem zasílání obchodních sdělení.

8.4.       Uživatel je oprávněn písemně požádat Provozovatele o poskytnutí informace o Osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, má právo k jejich přístupu a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel je povinen poskytovat pouze pravdivé údaje o své osobě.

8.5.       Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování na základě smlouvy mezi Provozovatelem jako správcem a třetí osobou jako zpracovatelem osobních údajů. Zpracovateli osobních údajů mohou být Poskytovatelé či jiní dodavatelé Provozovatele, se kterými Provozovatel spolupracuje při poskytování služeb nebo prostřednictvím kterých plní svoje povinnosti z uzavřených smluv s Uživateli. 

8.6.       Po dobu platnosti uživatelského účtu Uživatele není možné souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, ledaže takové odvolání automaticky zruší existující uživatelský účet Uživatele. Po zrušení nebo zániku uživatelského účtu Uživatele je možné souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat na kontaktní adrese Provozovatele.

8.7.       Uživatel si je vědom, že veškeré Komunikační služby, včetně internetových stránek www.azchat.com a služeb jimi poskytovaných, jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny i bez vědomí Uživatele. Provozovatel nekontroluje a neschvaluje, zprávy nebo informace nacházející se v Komunikačních službách a Seznamce, a proto nemá ani žádnou odpovědnost, pokud jde o Komunikační služby a Seznamku a jakékoliv akce vztahující se k účasti Uživatele v těchto Komunikačních službách a Seznamce, včetně závadného obsahu. Obecně, veškerá komunikace, která bude probíhat na těchto stránkách (ať na fóru, v diskusních skupinách, chat místnostech nebo jinde) je považována jako veřejná. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na těchto stránkách, Uživatel poskytuje právo Provozovateli používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, k propagaci, apod.

8.8.       Uživatel souhlasí s tím, že pokud používá některou z Aplikací, může taková Aplikace vyžadovat přístup k Obsahu a Osobním údajům Uživatele, přičemž v rámci Aplikace je Uživatel oprávněn nastavit rozsah sdílení svého Obsahu a Osobních Údajů. Konkrétní podmínky používání Aplikace jsou stanoveny v příslušných speciálních podmínkách vztahující se k dané Aplikaci.

8.9.       Uživatel souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal zprávy týkající se aktivit spojených s jeho uživatelským účtem (potvrzení, autorizace změn nastavení apod.) a zprávy nabízející další produkty a služby. Zprávy týkající se aktivit spojených s uživatelským účtem Uživatele jsou zprávami nutnými pro realizaci služeb Provozovatele a po dobu platnosti uživatelského účtu není možné projevit nesouhlas s jejich zasíláním. Zprávy nabízející produkty a služby jsou považovány za obchodní sdělení. Pokud s jejich zasíláním Uživatel nesouhlasí, vyjádří zdarma svůj nesouhlas kliknutím na odkaz uvedený v každé zprávě a odhlášením zasílání zpráv na internetových stránkách www.azchat.com.

8.10.   Uživatel souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly používány za účelem poskytování služeb internetových stránek Provozovatele, vytváření návrhů služeb poskytovaných internetovými stránkami Provozovatele, k cílení Reklam a k hodnocení jejich účinnosti, technické podpory internetových stránek Provozovatele (jako jsou např. opravy, analýzy, průzkum, vývoj a další změny služeb a Aplikací), a je-li to nezbytné k ochraně zájmů Provozovatele, ostatních Uživatelů a dalších třetích osob.

8.11.   Provozovatel je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o Uživatelích orgánům činným v trestním řízení, v případě prověřování skutečností, zda nedošlo ke spáchání trestného činu, nebo v případě probíhajícího trestního stíhání.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1.       Provozovatel má sídlo v České republice a také tyto internetové stránky jsou provozovány z České republiky. Tato pravidla a užívání internetových stránek se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na internetové stránky ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.

9.2.       Podmínky a smlouva je obsahující se řídí českým právním řádem a lze je uzavřít pouze v českém jazyce.

9.3.       Pokud vztah související s užitím internetových stránek www.azchat.com nebo právní vztah založený smlouvou, jež obsahuje tyto Podmínky, zahrnuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.4.       Veškeré spory vznikající z těchto Podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány soudy České republiky.

9.5.       Smlouva není Provozovatelem archivována a není přístupná. V době uzavření smlouvy je Uživateli poskytnut odkaz na Podmínky umožňující jejich vytištění nebo uložení.